Condicions generals del servei de transport

1. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

La contractació d’un servei de transport de l’entitat “ALCALABUS S.L., EMPRESA MONFORTE S.A.U. Y CASTROMIL S.A.U. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982 (ABREVIADAMENTE, “UTE SERVICIO AEROBÚS”)” a través del lloc web aerobusbarcelona.es (en endavant, el Lloc Web) implica necessàriament que acceptis les presents condicions generals. Per tant, en marcar la casella habilitada a aquest efecte i adquirir el bitllet corresponent acceptes, sense reserves de cap tipus, les presents condicions generals.

 

2. BITLLET

La venda de bitllets es realitzarà en els canals de venda habilitats a l’efecte (Lloc Web, app mòbil, màquines d’autovenda, a bord de l’autobús o mitjançant el personal d’assistència), on podran obtenir-se els bitllets i sol·licitar els descomptes que siguin procedents segons les condicions de la concessió.

La utilització indeguda de qualsevol canal de venda oficial d’Aerobús per a usos fraudulents donarà lloc a les corresponents responsabilitats, si es demostra que es va obrar de mala fe, culpa o negligència.

Per poder accedir a l’autocar cal que mostris al conductor/ revisor el bitllet (imprès o en format digital).

La validesa dels bitllets serà de 90 dies des de la data de la seva emissió.

Hauràs de conservar el bitllet almenys fins a la finalització del servei.

2.1. Bitllet d’Anada i Tornada

Podràs adquirir el bitllet d’anada i tornada a través del Lloc Web, d’acord amb les condicions de compra. Les condicions del bitllet d’anada i tornada seran les mateixes que les del bitllet senzill. La validesa del bitllet d’anada i tornada serà de 90 dies des de la data d’anada.

2.2. Bitllets Combinats

Podràs adquirir el bitllet combinat amb altres mitjans de transport mitjançant el Lloc Web, d’acord amb les condicions de compra. Les condicions del bitllet combinat seran les mateixes que les aplicables a cada un dels bitllets que integren aquest bitllet combinat, així com les establertes en aquest apartat. Els bitllets combinats disponibles en el Lloc Web són:

 • Senzill Metro/Bus + Aerobús: ofereix un bitllet d’anada en l’Aerobús i una validació en la xarxa de TMB en l’etapa anterior o posterior.

 • Hola Barcelona 48h + Aerobús: ofereix l’abonament Hola Barcelona Travel Card 2 days/48h (que inclou transport públic il·limitat durant 48 hores des de la primera validació), juntament amb el bitllet d’anada i tornada a Aerobús.

 • Hola Barcelona 72h + Aerobús: ofereix l’abonament Hola Barcelona Travel Card 3 days/72h (que inclou transport públic il·limitat durant 72 hores des de la primera validació), juntament amb el bitllet d’anada i tornada a Aerobús.

 • Hola Barcelona 90h + Aerobús: ofereix l’abonament Hola Barcelona Travel Card 4 days/96h (que inclou transport públic il·limitat durant 96 hores des de la primera validació), juntament amb el bitllet d’anada i tornada a Aerobús.

 • Hola Barcelona 120h + Aerobús: ofereix l’abonament Hola Barcelona Travel Card 5 days/120h (que inclou transport públic il·limitat durant 120 hores des de la primera validació), juntament amb el bitllet d’anada i tornada a Aerobús.

Podràs consultar les condicions aplicables als bitllets Hola Barcelona a la web holabarcelona.com.

2.3. Bitllet senzill FM/FN

El bitllet senzill FM/FN compta amb un descompte del 50% o del
20% segons la categoria. La venda d’aquest tipus de bitllet es realitzarà només a través del personal de conducció i parada.

Per a
poder comprar aquest tipus de bitllet has de mostrar al
conductor/personal de parada els següents documents acreditatius
(originals i vigents): 

• El DNI, el NIE o el passaport

 •El
títol de família monoparental o nombrosa (el títol familiar o
l’individual) que hagi emès la Generalitat de Catalunya o emès per
qualsevol altra comunitat autònoma.

En el moment de la compra del btillet, les persones beneficiàries del descompte han de tenir en vigor el documento que acrediti la seva identitat (DNI,
NIE o passaport del titular) i el document que acrediti la condició de
membre de família monoparental o de família nombrosa
de categoría general (bonificació 20%) o especial (bonificació 50%).
 

La validesa dels bitllets serà de 90 dies des de la data de la seva emissió.

Hauràs de conservar el bitllet almenys fins a la finalització del servei.

 

3. ANUL·LACIONS

La petició d’anul·lació del bitllet no comportarà la pèrdua o descompte de cap import de la compra del mateix sempre que ho demanis dins dels 90 dies posteriors a la data de compra.

No s’admetrà l’anul·lació del bitllet, ni per tant tindràs dret a la devolució de cap import sempre que el bitllet hagi estat utilitzat o s’hagi superat el termini de 90 dies de validesa des de la data de compra.

En el cas dels bitllets combinats, no s’admetrà la seva anul·lació ni per tant tindrà dret a la devolució de cap import sempre que el bitllet d’Aerobús hagi estat validat o el voucher de TMB hagi estat bescanviat.

No se admetrà la devolució parcial, en cap cas, en els bitllets d’anada i tornada ni en els bitllets combinats d’Aerobús amb altres mitjans de transport.

Els bitllets adquirits per Internet únicament es podran anul·lar mitjançant el Lloc Web, no admetent-se en aquest cas la sol·licitud d’anul·lació mitjançant el personal d’assistència.

Per poder anul·lar el teu bitllet al Lloc Web has de seleccionar el botó “El meu compte” i accedir introduint les teves credencials. A continuació, fes clic a “Compres” i podràs veure totes les compres realitzades. Has de clicar sobre la que vols realitzar la devolució. Como pots comprovar en aquest secció també pots accedir als teus bitllets de forma digital i sol·licitar la teva factura de compra.

 

4. TARIFES REDUÏDES O PREUS ESPECIALS

En la concessió del “Servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers amb autobús entre Barcelona i l’Aeroport del Prat de Llobregat – Aerobús” actualment s’apliquen les següents tarifes reduïdes o preus especials:

 • Bitllet d’anada i tornada: 12,50 €

 • Bitllets combinats:

  • Senzill Metro/Bus + Aerobús: 8,50 €

  • Hola Barcelona 48h + Aerobús: 26,80 €

  • Hola Barcelona 72h + Aerobús: 33,60 €

  • Hola Barcelona 96h + Aerobús: 40,20 €

  • Hola Barcelona 120h + Aerobús: 46,60 €

Si ets beneficiari d’alguna de les tarifes indicades, tens l’obligació de presentar la documentació acreditativa i pertinent en vigor a l’hora de pujar a l’autocar.

Si a l’hora de pujar a l’autocar no poguessis acreditar ser beneficiari de descomptes mitjançant el pertinent document en vigor, perdràs l’opció de viatjar ja que el teu bitllet seria nul en considerar fraudulent, perdent així mateix l’opció de qualsevol tipus de reemborsament. En cap cas es podrà abonar la diferència econòmica havent de adquirir un altre bitllet complet si es vol viatjar.

Les tarifes reduïdes no són acumulables entre si excepte els explícitament contemplats per la legislació vigent o que així s’indiqui per part de l’empresa.

Abans d’adquirir un bitllet o bo que tingui alguna promoció o descompte especial hauràs de comprovar les condicions de la promoció, ja que en aquest tipus de bitllets no es permet la seva anul·lació.

 

5. OFERTES ESPECIALS EXCLUSIVES PER A LA COMPRA ONLINE

De vegades, l’empresa transportista podrà oferir bitllets amb descomptes especials que suposin una rebaixa respecte de la tarifa normal, i que només afecten unes expedicions concretes determinades lliurement per aquesta.

Durant el procés de compra o consulta d’horaris en al Lloc Web, podràs comprovar les diferents tarifes existents ” i, si escau, si té ofertes disponibles en venda online.

En cas que s’ofereixin aquest tipus de bitllets a preus especials aquests estaran subjectes a les següents condicions especials:

 1. Qualsevol usuari del Sitio Web, podrà acollir-se a aquestes ofertes quan adquireixi un bitllet d’anada, sempre que es trobin disponibles per a l’expedició concreta que seleccioni.
 2. El nombre màxim de places disponibles per a la venda sota aquest tipus d’ofertes que es podran oferir per vehicle amb aquest tipus d’ofertes serà variable per a cada expedició en funció de criteris d’explotació.
 3. El preu del bitllet subjecte a l’oferta serà sempre inferior a la tarifa normal.
 4. No es podrà aplicar cap descompte a aquestes tarifes, en tractar-se ja d’un preu especial.
 5. L’empresa transportista es reserva el dret per establir aquelles expedicions concretes en què s’establiran aquest tipus d’ofertes, així com el nombre de places afectades per aquestes.
 6. Aquest tipus d’ofertes només es podran contractar a través de la venda online en al Lloc Web.

 

6. MENORS

Tots els menors sense distinció d’edat hauran de disposar del seu propi bitllet. Els menors de 4 anys hauran de viatjar sempre acompanyats per un adult, en cas contrari no s’admetrà l’accés del menor al servei.

Es recomana que els usuaris de 4 anys o més, però menors de 12 anys viatgin sempre acompanyats d’un adult, si bé se’ls permetrà viatjar sols sempre que es compleixin els següents requisits:

 1. Que els seus pares o tutors legals expedeixin una autorització en aquest sentit, exonerant a l’empresa transportista de qualsevol responsabilitat. L’autorització ha d’estar signada pels pares o tutors legals del menor. En l’autorització també s’indicaran les dades (nom, cognoms i DNI) de la persona encarregada de recollir el menor al lloc de destinació. Les autoritzacions que no reuneixin els requisits que s’acaben d’indicar no tindran validesa, l’empresa es reserva el dret a no admetre el menor.
 2. Que el menor, abans d’embarcar, lliuri al conductor l’autorització degudament signada pels seus pares o tutors legals. En el moment de l’embarcament el menor, a més de presentar l’original de l’autorització per viatjar, haurà d’anar identificat mitjançant DNI en vigor.

Si a l’arribada a destí no estigués la persona encarregada de la recollida del menor, o no la pogués identificar per no tenir el DNI, l’empresa procedirà a contactar amb les autoritats pertinents perquè es facin càrrec del menor.

En cas de no tractar-se dels pares haurà d’aportar còpia de la sentència o document públic notarial mitjançant el qual es nomeni tutor del menor a la persona que presenta l’autorització.

 

7. EQUIPATGE

La compra del bitllet et dóna dret a transportar gratuïtament les peces d’equipatge amb les que realitzis posteriorment el viatge en avió. És condició imprescindible per poder transportar tant l’equipatge normal (maleta, motxilla o bossa de viatge), com els equipatges especials, que viatgis en el mateix autocar que l’equipatge transportat.

Tens dret a transportar de forma gratuïta embalums de mà, sempre que aquests no continguin matèries que puguin resultar perilloses per al vehicle o els seus ocupants, ni que per la seva grandària, volum, contingut, material o olor puguin danyar, molestar o tacar a la resta de viatgers. L’embalum de mà, que haurà de ser de reduïdes dimensions, serà de la teva exclusiva responsabilitat durant tot el trajecte, i hauràs de col·locar-lo adequadament en el compartiment habilitat a l’afecte, prenent les precaucions necessàries per evitar possibles danys o molèsties als viatgers i desperfectes al vehicle, i someten-te en tot moment a les instruccions que al respecte rebis del personal de l’empresa transportista. L’empresa no respondrà dels danys i/o deteriorament que puguin patir els embalums de mà, ni tampoc en els casos de robatori, extraviar o pèrdua dels mateixos.

La possibilitat de transportar objectes com bicicletes, taules de surf, esquís ,etc. es veurà supeditada a la disponibilitat d’espai del vehicle, i, en tot cas, el màxim d’unitats que es podran transportar per vehicle serà de tres, no podent transportar més d’una per viatger . Hauràs embalar correctament el teu equipatge especial (bicicletes, taules de surf, esquís, etc.) per evitar deteriorar o embrutar a la resta de passatgers. Si en arribar a l’embarcament es comprova que no hi ha espai a l’autobús per transportar algun d’aquests objectes, l’empresa ha d’adoptar les mesures oportunes per traslladar-lo en el següent servei en el que hi hagi espai disponible, sense que tinguis dret a indemnització de cap tipus per aquest canvi.

No és permès el transport de productes peribles, alimentaris, etc. Així mateix està terminantment prohibit el transport d’armes, així com de substàncies o productes il·legals.

L’empresa no es responsabilitzarà dels danys que puguin patir els objectes fràgils (objectes de vidre, porcellana, quadres, etc.) que vagin dins de les maletes, motxilles, bosses de mà, etc. En cas que desitgis transportar aquest tipus de béns o objectes hauràs de portar-los sota la teva custòdia i responsabilitat. L’empresa no es responsabilitza dels danys que poguessin patir aquest tipus de béns ni, si s’escau, del seu extraviament, robatori o pèrdua. Si viatges amb un instrument musical hauràs de transportar-lo a la seva corresponent funda, eximint a l’empresa transportista de qualsevol dany o deteriorament que pugui patir.

No serà admès al transport tot allò que pugui representar risc evident de provocar molèsties o danys a altres viatgers o materials o objectes perillosos (substàncies explosives, inflamables, tòxiques, corrosives, etc.).

En cas que s’estimi la responsabilitat de l’empresa per la pèrdua d’un equipatge, aquesta estarà limitada a l’import que s’assenyala en el Reglament d’Ordenació dels Transports Terrestres.

 

8. TRANSPORT DE MASCOTES, GOSSOS PIGALL I D’ASSISTÈNCIA

Estan autoritzats a viatjar sense limitacions els gossos pigall i gossos d’assistència sempre que compleixi amb els termes contemplats en el Reial decret 1544/2007, del 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització de les maneres de transport per a persones amb discapacitat, els gossos que acompanyin als treballadors de seguretat o els animals domèstics que vagin al transportí degudament preparats perquè no puguin embrutar ni incomodar a la resta de viatgers.

L’empresa únicament admetrà el transport de mascotes en les condicions que a continuació s’exposaran:

 • Únicament podràs transportar com a mascotes petits animals de companyia entenent per tals els gossos, gats, fures, hàmsters, així com petites aus, sempre que no excedeixin de 10 kg. de pes.
 • Si desitges transportar una mascota aquesta haurà de viatjar a l’interior d’una gàbia o cistella de transport degudament homologada a l’efecte que hauràs de proporcionar i portar en el moment de l’embarcament. La gàbia o cistella de transport ha de disposar d’un fons impermeable que contingui els residus. En cas de transport de gossos es recomana que disposin de morrió per no molestar la resta de viatgers.
 • El transport de les mascotes es realitzaran sota la teva sencera responsabilitat i hauràs de viatjar en el mateix servei que l’animal. Així mateix has de presentar l’animal a l’embarcament en perfectes condicions d’higiene i físiques, exonerant a l’empresa transportista de qualsevol dany que pogués patir o provocar la mascota durant el transport. D’aquesta manera, si per qualsevol circumstància la mascota provoqués danys als equipatges de la resta d’usuaris, la responsabilitat correspon a l’amo de la mateixa, el qual haurà d’indemnitzar els viatgers afectats pels danys ocasionats.

 

9. SERVEI DE CONNEXIÓ A INTERNET Wi-Fi A BORD DELS VEHICLES

Els vehicles que disposin de xarxa Wi-Fi portaran adhesius distintius, almenys, a la porta davantera d’entrada o en la mampara de darrere del conductor.

La qualitat de senyal, velocitat i cobertura pot variar depenent de diferents factors aliens a la voluntat de l’empresa, com són la zona per la qual transita el servei, condicions temporals, l’equip utilitzat per l’usuari, el nombre d’usuaris que estigui connectat alhora, el senyal dependent de l’operador de comunicacions, etc., per la qual cosa cap responsabilitat es podrà exigir a l’empresa en cas de reducció de la velocitat, baixa cobertura o fins i tot pèrdua de la mateixa.

En algun cas puntual és possible que l’empresa transportista degui suspendre el servei temporalment per gestionar una incidència (realitzar reparacions, manteniments planificats o actualitzacions). En aquest cas el servei es restablirà tan aviat sigui possible, sense que cap responsabilitat es pugui exigir a l’empresa en aquests supòsits, ni en els casos d’interferències en el servei WIFI per qualsevol causa aliena a la nostra voluntat.

L’ús de la xarxa Wi-Fi de l’autocar ho faràs sota el teu compte i risc, havent de complir en tot moment amb la normativa vigent, sense que l’empresa tingui cap responsabilitat per qualsevol incompliment que et sigui imputable per l’ús de l’esmentada xarxa. Així mateix, no ens responsabilitzem dels productes, serveis, informació, programes o altre tipus de material que puguis obtenir fent ús d’Internet a través de la xarxa Wi-Fi de l’autocar. En aquest sentit no podràs donar al servei d’accés a Internet un ús inadequat o contrari a les normes legals, l’ordre públic o els bons costums.

 

10. HORARIS

Els horaris que s’indiquen al Lloc Web són merament orientatius ja que es poden veure afectats per nombroses circumstàncies alienes a la voluntat de les empreses de transport, com les intensificacions o retencions de trànsit, controls a la carretera, demora en la pujada i baixada de viatgers, etc. Si necessites més informació sobre els horaris pots trucar als telèfons d’informació que s’indiquen en el Lloc Web: 900 92 96 92.

 

11. RESPONSABILITAT PER DANYS

Seran del teu exclusiva responsabilitat els danys que puguis ocasionar per culpa o negligència als altres viatgers, al vehicle o als seus elements.

 

12. PROHIBICIONS

Resta terminantment prohibit fumar dins dels vehicles segons el Reial Decret 1293/1999 de 23 de juliol.

No s’admetran a la utilització del servei a les persones que:

 1. Sobrepassin les places ofertes en cada expedició. El viatger no tindrà dret a accedir a un servei si quan ho pretén fer ja estiguessin cobertes totes les places de la expedició.
 2. No abonin prèviament el preu establert per al servei ni portin el bitllet que ho acrediti.
 3. No reuneixin les condicions mínimes de sanitat, salubritat i higiene necessàries per efectuar el viatge, per tal d’evitar qualsevol risc o incomoditat per a la resta dels usuaris. En aquest sentit, no està permès descalçar-se, portar el tors nu, ni cap altra actitud que pugui resultar incòmoda per a la resta d’usuaris del servei.
 4. Portin objectes que pel seu volum, composició o altres causes/característiques suposin perill o incomoditat per als altres viatgers o per al vehicle.
 5. Alterin les normes elementals d’educació i convivència, o que puguin posar en perill la seguretat del conductor, la de la resta d’ocupants del vehicle, i la dels altres usuaris de la via.
 6. Així com aquelles que incompleixin les altres condicions que determini el Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions.

Així mateix, els conductors tindran la potestat de fer abandonar l’autocar a les persones que accedeixin al mateix en alguna de les condicions que s’acaben d’exposar.

En cap cas es permetrà l’accés a persones que mostrin símptomes evidents d’alcoholèmia o drogoaddicció, fent intervenir les forces de seguretat si fos necessari.

 

13. RECLAMACIONS

Tens a la teva disposició un llibre de reclamacions degudament diligenciat per l’Administració competent, i un altre de suggeriments -en aquest últim cas amb caràcter intern- en els vehicles que presten els serveis.

Si vols presentar una reclamació enfront de l’empresa, hauràs de fer-ho al llibre oficial (diligenciat per l’Administració). Així mateix si ho desitges pots presentar suggeriments en el llibre habilitat per a tal efecte, i aquest únicament de caràcter intern i amb la finalitat de millorar els serveis.

Per tal de facilitar el procés de suggeriments, també pots plantejar a través del Sitio Web o a través del correu electrònic info@aerobusbarcelona.es.

 

14. RESPONSABILIDAT

L’empresa transportista no respondrà dels incompliments que no li siguin directament imputables, ni dels provocats per cas fortuït, força major, o per atendre exigències legals o administratives. De la mateixa manera, no es fa responsable de les pèrdues d’enllaç dels seus serveis amb altres transports, propis o aliens.

 

15. CONTACTE

Telèfon d’informació: 900 92 96 92

Horari d’atenció al client a través del telèfon d’informació:

 • De 8:00 a 21:00 de dilluns a divendres de forma continua
 • De 9:00 a 13:30 i de 15:00 a 21:00 dissabtes i diumenge
 • De 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 20:00 els festius

Web: aerobusbarcelona.es

Email: info@aerobusbarcelona.es